388 607 216 esucha@mupt.cz

Prohlášení o přístupnosti

Město Prachatice, jakožto provozovatel tohoto webu, se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na subdoménu tvorime.prachatice.eu

Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty jsou na webu uveřejňovány již nepřístupné (z externích institucí, vygenerované externím systémem atp.). Provozovatel webu nemá povinnost tyto dokumenty zveřejnit, ale v zájmu zkvalitnění informovanosti občanů tak činí. Některé starší fotografie, zveřejněné na tomto webu, mohou postrádat textový popis. Některá videa mohou postrádat titulky. Uvedený nepřístupný obsah není povinnou součástí těchto internetových stránek, proto nespadá do působnosti platných právních předpisů a není zpřístupněn z důvodu nepřiměřené zátěže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně lze použít některý z alternativních prohlížečů (např. Foxit Reader). Většinu dokumentů ve formátu PDF lze také zobrazit přímo v internetovém prohlížeči. Dále jde o dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods apod.). Tyto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat v přístupné formě přímo v prohlížeči.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 2. 2022 dle metodického pokynu MVČR k výše uvedenému zákonu.
Toto prohlášení bylo zhotoveno dle provedeného odborného posouzení. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba, kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu urad@mupt.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz