388 607 216 esucha@mupt.cz

Participativní rozpočet města Prachatice

Pravidla Participativního rozpočtu 2024
Podat návrhHlasovat

Pravidla  2024

Tato pravidla participativního rozpočtu města Prachatice byla schválena Radou města Prachatice usnesením č. 1131/2024
ze dne 05.02.2023.

1. Úvod

Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet (dále jen PaR) je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci procesu navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují, diskutují, přičemž výslednou realizaci zajistí město.

2. Základní kritéria a pravidla

2.1. Navrhovaný projekt – opatření (dále jen projekt) musí splňovat následující základní kritéria:

a) navrhovaný projekt musí být investicí, opravou majetku města, či nákupem mobiliáře, bez územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle kterého se postupuje do 30.6.2024, na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31.12.2023,
b) projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován ve správním území města Prachatice, tj. ve městě Prachatice včetně osad,
c) projekt musí být umístěn na pozemcích nebo veřejně přístupných budovách v majetku města Prachatice. V případě oprav se taktéž musí jednat o majetek města Prachatice. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné databáze katastrálního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být projekt realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne koordinátor,
d) projekt bude respektovat stanovené maximální finanční náklady – viz níže čl. 1.3.,
e) realizace projektu bude v kompetenci města Prachatice,
f) projekt musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí být v rozporu se zákony, musí být v souladu s Územním plánem Prachatice, Strategickým plánem rozvoje města Prachatice a dalšími rozvojovými koncepcemi města.

UPOZORNĚNÍ: Splnění těchto kritérií je doporučeno ověřit před podáním návrhu, k čemuž může předkladatel využít asistence pracovníků Městského úřadu Prachatice. Obracet se v této věci je možno na odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. V případě předložení návrhu nesplňujícího výše uvedené, bude postupováno dle čl. 3.1těchto pravidel.

2.2. Předkladatel návrhu projektu

Předkladatelem návrhu projektu PaR může být fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu ve správním území města Prachatice, tj. ve městě Prachatice včetně osad, spolek, klub, svaz, instituce se sídlem nebo provozovnou ve správním území města, či majitel nemovitosti v katastrálním území města.

Předkladatel by měl ověřit reálnost předkládaného rozpočtu např. s projektantem, či dle veřejně dostupných informací z internetu apod.

2.3. Maximální výše nákladů na projekt

Finanční náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout částku 200.000 Kč včetně DPH, tj. max. výši PaR stanovenou rozpočtem. Uvedená maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a též nezbytné náklady na související podklady.
Dle výsledku hlasování nemusí dojít k vyčerpání celého rozpočtu PaR a ani k realizaci žádného projektu.
V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.

Koordinátorem v záležitostech PaR, se kterým je možno též konzultovat projekty je Ing. Eva Suchá (e-mail: esucha@mupt.cz, telefon: 388 607 216).
V technických záležitostech PaR se lze obrátit na místostarostu města Prachatice, Ing. arch. Jakuba Nepustila (e-mail: jnepustil@mupt.cz, telefon: 388 607 524.
Informace o PaR jsou zveřejňovány na portálu tvorime.prachatice.eu a klíčové informace i na úřední desce města.

3. Podání návrhů projektů

3.1. Způsob podání

a) návrhy se přijímají v termínu od 1. března 2024 do 1. května 2024 včetně,
b) návrh projektu se podává ve vymezeném časovém období elektronicky přes portál www.tvorime.prachatice.eu, písemnou formou na podatelně Městského úřadu Prachatice nejpozději však do 14:00 hod., popřípadě poštou na adresu Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, kdy je za splnění termínu podávání návrhů považován datum podání zásilky k poštovní přepravě,
c) návrh projektu se podává prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel, též dostupného na portálu www.tvorime.prachatice.eu,
d) návrh projektu musí být podpořen alespoň pěti osobami (včetně navrhovatele), které splňují stejné podmínky jako navrhovatel dle čl. 1.2 těchto pravidel. Podporu návrhu stvrdí uvedením jména a příjmení, rokem narození, místa trvalého pobytu a vlastnoručním podpisem do seznamu, který tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel,
e) předkladatel může předložit pouze dva návrhy projektů a může být zároveň podporovatelem více návrhů.

3.2. Náležitosti návrhu projektu

a) návrh projektu musí obsahovat vyplněný formulář pro podání návrhu projektu (příloha č. 1), seznam podporovatelů návrhu (příloha č. 3) a celkové předpokládané náklady související s realizací návrhu (příloha č. 2),
b) ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.

4. Kontrola návrhů projektů, hlasování

4.1. Kontrola návrhů projektů

Po předložení návrhů projektů bude provedena jejich kontrola (dle čl. 1 Základní kritéria a pravidla a čl. 2 Podání návrhů projektů). Kontrola bude prováděna příslušnými pracovníky Městského úřadu Prachatice. Kromě obsahové kontroly předložených návrhů projektů bude prověřena také jejich realizovatelnost.
Zápis o výsledku kontroly bude uveřejněn na portálu www.tvorime.prachatice.eu.
Přijaty budou pouze návrhy doručené ve stanoveném termínu.
Výše uvedený proces platí i v případě kontroly návrhu investičního projektu. Ve všech případech může být ověřována reálnost rozpočtu. V případě, že pracovníci městského úřadu dojdou k závěru, že navrhovaný rozpočet je výrazným způsobem podhodnocený, neobsahuje některé důležité položky apod., bude projekt vyřazen.
Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje stanovená kritéria, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
V případě potřeby dopracování návrhu projektu, který je posouzen jako realizovatelný po dílčích úpravách, bude toto dopracování s předkladatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být návrh projektu uveřejněn a následně o něm veřejně hlasováno.

4.2. Veřejné hlasování

Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou realizovatelné projekty zveřejněny na portálu www.tvorime.prachatice.eu a případně prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace.
Hlasování se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let.
Hlasování o návrzích projektů bude probíhat elektronickou formou na portálu www.tvorime.prachatice.eu, a to během hlasovacího období, jehož termín bude v dostatečném předstihu uveřejněn. Těm, kteří nemají přístup k internetu, bude umožněno hlasování v městském infocentru, Velké náměstí 1, Prachatice (mobilní telefon s sebou).
Každý občan může hlasovat pouze jednou, v rámci hlasování má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy, které dle vlastní svobodné vůle přiřadí návrhu/návrhům.
Platným hlasem se rozumí hlas, který je odevzdaný určeným způsobem a zároveň osobou oprávněnou hlasovat.

4.3. Zveřejnění výsledků hlasování

PPo ukončení hlasování budou výsledky zveřejněny na portálu www.tvorime.prachatice.eu.
V případě rovnosti počtu hlasů se umístí lépe projekt s nižším počtem záporných hlasů. V případě rovnosti počtu záporných hlasů se o pořadí rozhodne losem.
Výsledky hlasování budou zveřejněny do 5 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období na portálu www.tvorime.prachatice.eu.

5. Realizace vítězných návrhů

Po určení pořadí se bude realizovat maximálně prvních pět nejlépe hodnocených projektů, jejichž celkový součet nákladů nepřesáhne stanovený celkový rozpočet PaR (čl. 1.3).
Poslední fázi, realizaci vítězných návrhů, schvaluje Rada města Prachatice.
Realizaci projektu zajišťuje město Prachatice v případné spolupráci s navrhovatelem projektu. Na realizaci návrhu není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu.
V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), budou tyto uhrazeny z rozpočtu města Prachatice a řídí se smlouvou mezi městem a dodavatelem, příp. dalšími relevantními dokumenty či směrnicemi.

6. Závěr

Doplnění nebo úpravu těchto pravidel schvaluje Rada města Prachatice.

Pravidla participativního rozpočtu 2024