388 607 216 esucha@mupt.cz

Participativní rozpočet města Prachatice

Podat návrhHlasovat

Písemné podání návrhu projektu

  • Návrhy se přijímají v termínu od 1. března 2022 do 29. dubna 2022.
  • Návrh projektu se podává ve vymezeném časovém období přes webové stránky www.tvorime.prachatice.eu, písemnou formou na podatelně Městského úřadu Prachatice, popřípadě poštou na adresu Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice.
  • Návrh projektu se podává prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel participativního rozpočtu města Prachatice (dále jen pravidla PaR), též dostupného na www.tvorime.prachatice.eu.
  • Návrh projektu musí být podpořen alespoň 5 osobami (včetně navrhovatele), které mají právo navrhnout projekt PaR – viz článek 1.2. pravidel PaR.
  • Podporu návrhu stvrdí uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a vlastnoručním podpisem do seznamu, který tvoří přílohu č. 3 pravidel PaR.
  • Předkladatel může předložit pouze 2 návrhy projektů a může být zároveň podporovatelem více návrhů.
 
Náležitosti návrhu projektu
  • Návrh projektu musí obsahovat vyplněný formulář pro podání návrhu projektu (příloha č. 1), seznam podporovatelů návrhu (příloha č. 3) a celkové předpokládané náklady související s realizací návrhu (příloha č. 2)
  • Ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář pro podání návrhů


Celkové předpokládané náklady související s realizací návrhu


Seznam podporovatelů